Có 2 kết quả:

sàng qìsàng qi

1/2

sàng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to feel disheartened

Một số bài thơ có sử dụng

sàng qi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unlucky

Một số bài thơ có sử dụng