Có 1 kết quả:

sàng qì huà

1/1

sàng qì huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

demoralizing talk