Có 1 kết quả:

sàng qì guǐ

1/1

sàng qì guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) downcast wretch
(2) bad-tempered and unpleasant person