Có 1 kết quả:

sàng jìn tiān liáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

devoid of conscience (idiom); utterly heartless