Có 1 kết quả:

sàng dǎn

1/1

sàng dǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) panic-stricken
(2) scared out of one's wits