Có 1 kết quả:

sāng mén xīng ㄙㄤ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) messenger of death (cf Irish banshee)
(2) person bringing bad luck