Có 1 kết quả:

Qiáo gē lǐ Fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

K2, Mt Qogir or Chogori in Karakorum section of Himalayas