Có 1 kết quả:

Qiáo zhì · Àò wēi ěr ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄚㄛˋ ㄨㄟ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984