Có 1 kết quả:

Qiáo zhì · Huá shèng dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

George Washington (1732-1799), first US president