Có 1 kết quả:

dān wèi qiē xiàng liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

unit tangent vector