Có 1 kết quả:

dān xiàng

1/1

dān xiàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

một chiều, chỉ một hướng

Từ điển Trung-Anh

uni-directional