Có 1 kết quả:

dān céng

1/1

dān céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) single layer
(2) single story
(3) single deck
(4) single level