Có 1 kết quả:

dān fāng xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unidirectional
(2) single-aspect