Có 1 kết quả:

dān duān bāo méi xī lèi dú sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

trichothecenes (TS, T-2)