Có 1 kết quả:

dān xì bāo

1/1

dān xì bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) single-celled (organism)
(2) unicellular