Có 1 kết quả:

dān sè zhào piàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) monochrome photo
(2) black and white picture