Có 1 kết quả:

dān bó

1/1

dān bó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weak
(2) frail
(3) thin
(4) flimsy

Một số bài thơ có sử dụng