Có 1 kết quả:

dān shēn

1/1

dān shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unmarried
(2) single