Có 1 kết quả:

dān shēn hàn

1/1

dān shēn hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bachelor
(2) unmarried man