Có 1 kết quả:

chā cha

1/1

chā cha

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) whisper
(2) to whisper

Một số bài thơ có sử dụng