Có 1 kết quả:

pēn bó

1/1

pēn bó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gush
(2) to squirt
(3) to surge
(4) to well out
(5) to overflow