Có 1 kết quả:

kuí nuò tóng

1/1

kuí nuò tóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

quinolone (a hydroxylated quinoline, inhibiting the replication of bacterial DNA)