Có 1 kết quả:

sǎng zi yǎnr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 嗓子眼[sang3 zi5 yan3]