Có 1 kết quả:

shì shā chéng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

bloodthirsty