Có 1 kết quả:

shì jiǎn xìng lì xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)