Có 1 kết quả:

gér pì

1/1

gér pì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) to die
(2) to give up the ghost