Có 1 kết quả:

chī zhī yǐ bí

1/1

chī zhī yǐ bí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to snort disdainfully
(2) to scoff at
(3) to turn up one's nose