Có 1 kết quả:

hāi yào

1/1

hāi yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) to take drugs
(2) recreational drug