Có 1 kết quả:

niè niè ㄋㄧㄝˋ ㄋㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) talkative
(2) light and soft (of voice)