Có 1 kết quả:

niè niè

1/1

niè niè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) talkative
(2) light and soft (of voice)