Có 1 kết quả:

niè rú

1/1

niè rú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stammer
(2) to mumble
(3) to speak haltingly