Có 1 kết quả:

dí gu

1/1

dí gu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mutter
(2) to feel apprehensive