Có 1 kết quả:

qī chā

1/1

qī chā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nói thì thầm, nói thì thào