Có 1 kết quả:

tàn qì

1/1

tàn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sigh
(2) to heave a sigh