Có 1 kết quả:

jiā bīn

1/1

jiā bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) esteemed guest
(2) honored guest
(3) guest (on a show)