Có 1 kết quả:

jiā nián huá

1/1

jiā nián huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carnival (loanword)