Có 1 kết quả:

jiā huì

1/1

jiā huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) auspicious occasion
(2) grand feast

Một số bài thơ có sử dụng