Có 1 kết quả:

jiā xǔ

1/1

jiā xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) favorable
(2) praise