Có 1 kết quả:

òu qì

1/1

òu qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 慪氣|怄气[ou4 qi4]