Có 1 kết quả:

jī zǎ liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common chiffchaff (Phylloscopus collybita)