Có 1 kết quả:

jī li gū lū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) to jabber
(2) to rumble