Có 1 kết quả:

jī jī gá gá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(onom.) giggling noise