Có 1 kết quả:

zhāo zhā

1/1

zhāo zhā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) twitter
(2) twittering sound

Một số bài thơ có sử dụng