Có 1 kết quả:

cháo nòng

1/1

cháo nòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tease
(2) to poke fun at
(3) to make fun of