Có 1 kết quả:

cháo fěng

1/1

cháo fěng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sneer at
(2) to ridicule
(3) to taunt