Có 1 kết quả:

zuǐ shàng méi máo , bàn shì bù láo

1/1

Từ điển Trung-Anh

a youth without facial hair cannot be relied upon (proverb)