Có 1 kết quả:

zuǐ yìng

1/1

zuǐ yìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reluctant to admit a mistake