Có 1 kết quả:

zuǐ wěn

1/1

zuǐ wěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

able to keep a secret