Có 1 kết quả:

xī xī

1/1

xī xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hee hee
(2) happy

Một số bài thơ có sử dụng