Có 1 kết quả:

hēi hēi

1/1

hēi hēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) he he
(2) mischievous laughter

Một số bài thơ có sử dụng