Có 1 kết quả:

huì huì

1/1

huì huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rhythmical sound of a bell

Một số bài thơ có sử dụng